Historie / Forening Nordens Historie

Forening Nordens Historie

 

 

1937

Stiftelsesdatoen var 25. november 1937.

Det sloges fast i et brev fra hovedkontoret, dateret 7. februar 1962, i anledning af det forestående 25 års jubilæum. Der blev stiftet en lokal afdeling for ”Thisted og Omegn” af ”Foreningen Norden – Dansk Forening for Nordisk Samarbejde”. Initiativtager synes at have været overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt, der førte korrespondancen, og direktør, konsul Richard Hove, Thisted. Det ser ud til, at det stiftende møde havde besøg af Foreningen Norden’s sekretær, oberstløjtnant Helge Bruhn, der viste en ny svensk film. Formand blev amtmand A. Helper (Aage Axel Helper var amtmand 1935-38). De to øvrige bestyrelsesmedlemmer var Hove og Rasmussen.

1938

Lokale og landsdækkende medlemslister stemte ikke overens. Der tjekkedes både her og der. Den norske redaktør Odd Arnesen var på danmarksturné i Thisted 29. november med foredraget ”Blandt nordmænd og russere på Svalbard” og viste også en film derfra.

Ved amtmandens død skiftede også foreningen formand, idet den ny amtmand, H. Egedorf, også blev foreningens ny formand (Hans Egedorf var amtsmand 1938-61).

1939

9. januar var den svenske skuespiller Anton de Verdier i Thisted for at læse op af Lagerlöf, Fröding, Karlfeldt m.fl. Dagen efter gjorde han det samme på Thisted Realskole.

5. februar var der et stort national-nordisk stævne på Hotel Aalborg, arrangeret af Foreningen Norden og Det Unge Grænseværn. Velkomst ved Amtmand Egedorf fra Norden og lærer Peters-Lehm, Harring, fra DUG. Thisted-sangkor under ledelse af Kantor Fredskilde. Faneindmarch. Taler ved Lærer Marcussen, landsformand for DUG, og ??? Fællessang, sangkor, lurblæsning, faneindvielse, nifoldigt leve.

29. marts holdt Carl Høyer lysbilledforedrag om Island. Muligvis var der også en film af Orlogskaptajn Dam.

3.-6. juni holdtes ”det første venskabsbymøde i Norden” i Thisted mellem Thisted og Uddevalla. Der var en del misforståelser og manglende kommunikation forud for mødet, som i maj var ved helt at blive opgivet. Gæsterne sejlede Göteborg-Frederikshavn med m.s. ”Kronprinsessan Ingrid”, blev hentet i Frederikshavn i privatbiler, frokost på Strandpavillonen i Løkken med ankomst til Thisted kl. 16.00. De 12 svenske gæster blev indkvarteret privat. Fra landsforeningen deltog i hvert fald foredragssekretær Xenius Rostock, muligvis flere.

29. november holdt norske Johan Bojer foredrag om ”Nordmenn ute – hjemvé og utvé” på en danmarksturné.

1947

Udvidedes aftalen mellem Thisted og Uddevalla til også at omfatte Uddevalla og Loimaa. Søndag 2. marts var der møde i Uddevalla, hvor retningslinjerne for samarbejdet aftaltes. Vintervejret havde nær forhindret mødet, berettede Thisted Socialdemokrat 6. marts, kun nordmændene nåede rettidigt frem. Der blev holdt gallamiddag lørdag aften, hvor der var taler ved Uddevallas borgmester, Dommer Westin, Egedorf, lektor E. Lindström, Uddevalla, lokal Norden-formand, grosserer Th. Gundersen, Skien, lektor Einar Østvedt, Skien, og borgmester Bjerregaard, Thisted. Finlands repræsentanter var endnu ikke nået frem. Knap 50 deltog i søndagens møde, herunder alle tre udenlandske delegationer. Det blev på Thisteds forslag bestemt, at der fremover skulle holdes et møde hvert år, formentlig næste år i Thisted, dog helst ikke i vintervejr. Byens to andre aviser havde lignende referater, visse dele endda ordrette.

Allerede 14. september var der igen ”firstadsmøde” i Thisted. Det begyndte med åbningsfest 13. september på Hotel Aalborg, arrangeret af Thisted Rotaryklub, og sluttede med gallamiddag søndag på Hotel Royal, betalt af byrådet, berettede Thisted Socialdemokrat 15. september. Ved forhandlingsmødet på Morup Mølle Kro blev man enige om at gå i gang med udveksling af skoleelever, og der blev nedsat et udvalg på to fra hver by, en fra folkeskolen og en fra den højere skole, for Thisteds vedkommende rektor Rosholm fra gymnasiet og skoleinspektør Aage Jørgensen. Forud for mødet havde der været udflugt til Vilsund, jættestuen Lundehøj, Doverodde, Ydby Hede og Vestervig Kirke. Efter mødet var der offentligt friluftsmøde i Christiansgave med taler af de fire borgmestre: Sagfører Søren Bjerregaard, Thisted, købsdirektør Jaakola, Loimaa, Herman Hansen, Skien, og Axel W. Johansson, Uddevalla. Næste års møde skal holdes i Skien. De to andre aviser havde lignende referater.

1949

Et stykke papir antyder, at 1949 blev det første ungdomskursus afholdt af de fire byers Norden-foreninger, nemlig i Uddevalla (se også 1956). Derefter Thisted 1950, Skien 1951, Loimaa 1952, Uddevalla 1953, Thisted 1954, Skien 1955, Uddevalla 1956, måske aflyst 1957, Thisted 1958, Uddevalla 1959, måske aflyst 1960, Skien 1961.

1956

Var der nordisk ungdomskursus på en uge på Bohusgården i Uddevalla med 75 deltagere, heraf 28 fra Thisted, 24 fra Uddevalla samt fire fra hver af Loimaa, Skien og Island (?). Som navne på deltagere fra Thisted nævnte Bohuslänningen 9. juli Peter Bjerg Poulsen og Poul Skaalum.

1958

Var der nordisk ungdomskursus i Thisted i dagene 6.-12. juli. Byrådet gav et tilskud på 1000 kr.

1961

Blev den ny amtmand, Fl. Martensen-Larsen, formand (Florian Martensen-Larsen var amtmand 1961-70, derefter stiftamtmand i Viborg). Til ungdomskurset i Skien 25. juni-1. juli sendte Thisted 8 deltagere, heriblandt den 17-årige gymnasieelev Jacob Jessen, der samme år indvalgtes i foreningens bestyrelse som ungdomsrepræsentant.

1962

Fejredes foreningens 25 års jubilæum fredag 23. november på Hotel Aalborg kl. 20.15-23.15 med musiceren ved FDF, formandsvelkomst, fællessang ”Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet”, Konsul Hove fortalte om foreningens start (10 min.), musiceren ved FDF, tale ved lektor Erling Nielsen, Oslo, sang ved Håndværkerforeningens Sangkor under dirigent Børge Christensen, folkedans – svensk ”scottish”, ottetur fra Norge og ”Vinjaka” fra Finland, spisning (35 min.), lykønskningstaler, igen håndværkersangerne, folkedans – kontra med mølle fra Vejleegnen og ridderkvadrille fra Skanderborg, formandens afslutning, fællessang ”Det er et yndigt land”.

Nordisk Ungdomskursus i Thisted i dagene 15.-21. juli, arrangeret af Poul Vestergaard. Der var i alt 35 deltagere, som drog på tur til Agger i en bus med 25 sæder, hvilket ifølge den lokale deltager Karin Heide hjalp på ”sammenrystningen” (Thisted Amts Tidende 19. juli). Byrådets tilskud udgjorde 1000 kr. Der var udflugter til Hanstholm Havn, Søholt, slagteriet, Vejlerne, Bulbjerg, Sjørring Mejeri samt en hel dags bustur til Lyngby, Lodbjerg, Agger, Vestervig, Ydby, Boddum og afslutning på NEC i Skyum. 8 deltagere fra Sverige, 7 fra Norge og 6 fra Danmark.

1963

Var der nordisk ungdomskursus i Uddevalla 30. juni-6. juli. Thisted sendte 11 unge derover, blandt dem Karin Heide, 19 år, gymnasieelev.

1965

”Nordens Ungdomsuke” i Skien 27. juni-4. juli. Thisted sendte 8 deltagere.

1966

Var der nordisk ungdomskursus i Uddevalla 26. juni-2. juli. Thisted sendte 10 deltagere, men det år havde ingen gymnasieelever ønsket at deltage, fremgår af et brev fra rektor.

1967

Holdtes der nordisk ungdomskursus i Thisted 3.-8. juli. Indkvartering og bespisning på Borgerskolen. Byrådet ydede et tilskud på 1500 kr.

1968

Holdtes der nordisk ungdomsstævne i Thisted 21.-25. juni med 3 deltagere fra Norge, 4 fra Sverige og 5 fra Danmark. De fortsatte til Nordisk Ungdomsstævne i Aalborg 25.-29. juni.

1969

Var der ”Nordens Ungdomsuke” i Skien 28. juni-5. juli. Thisted sendte 8. deltagere.

Derefter var der ”Nordisk ungdomskurs” på Bohusgården i Uddevalla 6.-12. juli. Thisted sendte 3 deltagere.

1970

Ingeniør P. Vestergaard, der hidtil havde været leder af ungdomsarbejdet, blev formand i forbindelse med, at Thisted Amt blev nedlagt, og amtmand Fl. Martensen-Larsen flyttede til Viborg for at blive stiftamtmand. Poul Vestergaard var formand til 1981.

Der var ”Nordisk ungdomskurs” på Bohusgården i Uddevalla 28. juni-4. juli. Thisted sendte 9 deltagere.

1981

Skoleinspektør Orla Nielsen blev formand.

1983

Redaktionschef Jørgen Miltersen blev formand.

1989

3.-11. juni var der Nordisk Venskabsby-Festival i Thisted i anledning af 50-året for venskabsbyaftalen mellem Thisted og Uddevalla. Åbningen holdtes lørdag 3. juni kl. 11 på Havnen, hvor Dronningen og Prinsgemalen var til stede sammen med bl.a. minister for nordiske anliggender Thor Pedersen (V). Foreningen Norden udgav et særnummer af Vi i Norden, skrevet af Søren Sørensen, født i Thisted: Kendskab giver venskab – Vänorter i Norden 1939-1989.

1996

Else Lund blev formand.

2005

For første gang udsendtes fælles program for Thisted- og Sydthy-afdelingerne.

2006

Thisted- og Sydthy-afdelingerne lagdes sammen. Det blev formelt set Thisted-afdelingen, der fortsætter.

2011

Ved et møde i Skien 27. august underskreves en ny venskabsbyaftale mellem Thisted, Uddevalla, Skien, Loimaa og Mosfellsbær kommuner. Handlingsplanen har tre punkter: 1) at gennemføre et venskabsbymøde hvert andet år, 2) at gennemføre ungdomsudveksling hvert år og 3) at udvide det nordiske samarbejde gennem projekter inden for kultur- og uddannelsesområdet.

2012

25. november fejres 75-års jubilæet for stiftelsen af Thisted-afdelingen.

 

Formænd i Foreningen Norden Thisted:

 

1937-38                 Amtmand A. Helper

1938-61                 Amtmand H. Egedorf

1961-70                 Amtmand Fl. Martensen-Larsen

1970-81                 Ingeniør P. Vestergaard

1981-83                 Skoleinspektør Orla Nielsen

1983-96                 Redaktionschef Jørgen Miltersen

1996-2014    Institutionsleder Else Lund

2014 -           Nora Hornstrup,

 

Noter Villy Dall november 2012

Formand: Nora Hornstrup