Bestyrelsen for Foreningen Norden
 
Nora Hornstrup, formand
Brendhøjvej 2
7700  Thisted
telefon 40737430
hornstrup-online@mail.tele.dk
 
Ole vagn Christensen, næstformand
Provst Sonnesvej 12
7700  Thisted
97922338  30269792
ovc@folkecenter.dk
 
Kaj Åge Jespersen, kasserer
Doveroddevej 2B
7760  Hurup
24842023
kaj.aage@kristinelund.eu
 
Villy Dall, sekretær
Birkeparken 14
7760  Hurup
21778182 45879495   99199415
villy.dall@nordjyske.dk
 
Flemming Krog Rasmussen
Dragsbækvej 42
7700  Thisted 
23644632
 

Historie

Foreningen Norden Thisted – historisk set
(Noter ved Villy Dall)1937
Stiftelsesdatoen var 25. november 1937. Det sloges fast i et brev fra hovedkontoret, dateret 7. februar 1962, i anledning af det forestående 25 års jubilæum. Der blev stiftet en lokal afdeling for ”Thisted og Omegn” af ”Foreningen Norden – Dansk Forening for Nordisk Samarbejde”. Initiativtager synes at have været overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt, der førte korrespondancen, og direktør, konsul Richard Hove, Thisted. Det ser ud til, at det stiftende møde havde besøg af Foreningen Norden’s sekretær, oberstløjtnant Helge Bruhn, der viste en ny svensk film. Formand blev amtmand A. Helper (Aage Axel Helper var amtmand 1935-38). De to øvrige bestyrelsesmedlemmer var Hove og Rasmussen.
1938
Lokale og landsdækkende medlemslister stemte ikke overens. Der tjekkedes både her og der. Den norske redaktør Odd Arnesen var på danmarksturné i Thisted 29. november med foredraget ”Blandt nordmænd og russere på Svalbard” og viste også en film derfra.

Ved amtmandens død skiftede også foreningen formand, idet den ny amtmand, H. Egedorf, også blev foreningens ny formand (Hans Egedorf var amtsmand 1938-61).
1939
9. januar var den svenske skuespiller Anton de Verdier i Thisted for at læse op af Lagerlöf, Fröding, Karlfeldt m.fl. Dagen efter gjorde han det samme på Thisted Realskole.

5. februar var der et stort national-nordisk stævne på Hotel Aalborg, arrangeret af Foreningen Norden og Det Unge Grænseværn. Velkomst ved Amtmand Egedorf fra Norden og lærer Peters-Lehm, Harring, fra DUG. Thisted-sangkor under ledelse af Kantor Fredskilde. Faneindmarch. Taler ved Lærer Marcussen, landsformand for DUG, og ??? Fællessang, sangkor, lurblæsning, faneindvielse, nifoldigt leve.

29. marts holdt Carl Høyer lysbilledforedrag om Island. Muligvis var der også en film af Orlogskaptajn Dam.

3.-6. juni holdtes ”det første venskabsbymøde i Norden” i Thisted mellem Thisted og Uddevalla. Der var en del misforståelser og manglende kommunikation forud for mødet, som i maj var ved helt at blive opgivet. Gæsterne sejlede Göteborg-Frederikshavn med m.s. ”Kronprinsessan Ingrid”, blev hentet i Frederikshavn i privatbiler, frokost på Strandpavillonen i Løkken med ankomst til Thisted kl. 16.00. De 12 svenske gæster blev indkvarteret privat. Fra landsforeningen deltog i hvert fald foredragssekretær Xenius Rostock, muligvis flere.

29. november holdt norske Johan Bojer foredrag om ”Nordmenn ute – hjemvé og utvé” på en danmarksturné.
1947
Udvidedes aftalen mellem Thisted og Uddevalla til også at omfatte Uddevalla og Loimaa. Søndag 2. marts var der møde i Uddevalla, hvor retningslinjerne for samarbejdet aftaltes. Vintervejret havde nær forhindret mødet, berettede Thisted Socialdemokrat 6. marts, kun nordmændene nåede rettidigt frem. Der blev holdt gallamiddag lørdag aften, hvor der var taler ved Uddevallas borgmester, Dommer Westin, Egedorf, lektor E. Lindström, Uddevalla, lokal Norden-formand, grosserer Th. Gundersen, Skien, lektor Einar Østvedt, Skien, og borgmester Bjerregaard, Thisted. Finlands repræsentanter var endnu ikke nået frem. Knap 50 deltog i søndagens møde, herunder alle tre udenlandske delegationer. Det blev på Thisteds forslag bestemt, at der fremover skulle holdes et møde hvert år, formentlig næste år i Thisted, dog helst ikke i vintervejr. Byens to andre aviser havde lignende referater, visse dele endda ordrette.

Allerede 14. september var der igen ”firstadsmøde” i Thisted. Det begyndte med åbningsfest 13. september på Hotel Aalborg, arrangeret af Thisted Rotaryklub, og sluttede med gallamiddag søndag på Hotel Royal, betalt af byrådet, berettede Thisted Socialdemokrat 15. september. Ved forhandlingsmødet på Morup Mølle Kro blev man enige om at gå i gang med udveksling af skoleelever, og der blev nedsat et udvalg på to fra hver by, en fra folkeskolen og en fra den højere skole, for Thisteds vedkommende rektor Rosholm fra gymnasiet og skoleinspektør Aage Jørgensen. Forud for mødet havde der været udflugt til Vilsund, jættestuen Lundehøj, Doverodde, Ydby Hede og Vestervig Kirke. Efter mødet var der offentligt friluftsmøde i Christiansgave med taler af de fire borgmestre: Sagfører Søren Bjerregaard, Thisted, købsdirektør Jaakola, Loimaa, Herman Hansen, Skien, og Axel W. Johansson, Uddevalla. Næste års møde skal holdes i Skien. De to andre aviser havde lignende referater.
1949
Et stykke papir antyder, at 1949 blev det første ungdomskursus afholdt af de fire byers Norden-foreninger, nemlig i Uddevalla (se også 1956). Derefter Thisted 1950, Skien 1951, Loimaa 1952, Uddevalla 1953, Thisted 1954, Skien 1955, Uddevalla 1956, måske aflyst 1957, Thisted 1958, Uddevalla 1959, måske aflyst 1960, Skien 1961.
1956
Var der nordisk ungdomskursus på en uge på Bohusgården i Uddevalla med 75 deltagere, heraf 28 fra Thisted, 24 fra Uddevalla samt fire fra hver af Loimaa, Skien og Island (?). Som navne på deltagere fra Thisted nævnte Bohuslänningen 9. juli Peter Bjerg Poulsen og Poul Skaalum.
1958
Var der nordisk ungdomskursus i Thisted i dagene 6.-12. juli. Byrådet gav et tilskud på 1000 kr.
1961
Blev den ny amtmand, Fl. Martensen-Larsen, formand (Florian Martensen-Larsen var amtmand 1961-70, derefter stiftamtmand i Viborg). Til ungdomskurset i Skien 25. juni-1. juli sendte Thisted 8 deltagere, heriblandt den 17-årige gymnasieelev Jacob Jessen, der samme år indvalgtes i foreningens bestyrelse som ungdomsrepræsentant.
1962
Fejredes foreningens 25 års jubilæum fredag 23. november på Hotel Aalborg kl. 20.15-23.15 med musiceren ved FDF, formandsvelkomst, fællessang ”Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet”, Konsul Hove fortalte om foreningens start (10 min.), musiceren ved FDF, tale ved lektor Erling Nielsen, Oslo, sang ved Håndværkerforeningens Sangkor under dirigent Børge Christensen, folkedans – svensk ”scottish”, ottetur fra Norge og ”Vinjaka” fra Finland, spisning (35 min.), lykønskningstaler, igen håndværkersangerne, folkedans – kontra med mølle fra Vejleegnen og ridderkvadrille fra Skanderborg, formandens afslutning, fællessang ”Det er et yndigt land”.

Nordisk Ungdomskursus i Thisted i dagene 15.-21. juli, arrangeret af Poul Vestergaard. Der var i alt 35 deltagere, som drog på tur til Agger i en bus med 25 sæder, hvilket ifølge den lokale deltager Karin Heide hjalp på ”sammenrystningen” (Thisted Amts Tidende 19. juli). Byrådets tilskud udgjorde 1000 kr. Der var udflugter til Hanstholm Havn, Søholt, slagteriet, Vejlerne, Bulbjerg, Sjørring Mejeri samt en hel dags bustur til Lyngby, Lodbjerg, Agger, Vestervig, Ydby, Boddum og afslutning på NEC i Skyum. 8 deltagere fra Sverige, 7 fra Norge og 6 fra Danmark.
1963
Var der nordisk ungdomskursus i Uddevalla 30. juni-6. juli. Thisted sendte 11 unge derover, blandt dem Karin Heide, 19 år, gymnasieelev.
1965
”Nordens Ungdomsuke” i Skien 27. juni-4. juli. Thisted sendte 8 deltagere.
1966
Var der nordisk ungdomskursus i Uddevalla 26. juni-2. juli. Thisted sendte 10 deltagere, men det år havde ingen gymnasieelever ønsket at deltage, fremgår af et brev fra rektor.
1967
Holdtes der nordisk ungdomskursus i Thisted 3.-8. juli. Indkvartering og bespisning på Borgerskolen. Byrådet ydede et tilskud på 1500 kr.
1968
Holdtes der nordisk ungdomsstævne i Thisted 21.-25. juni med 3 deltagere fra Norge, 4 fra Sverige og 5 fra Danmark. De fortsatte til Nordisk Ungdomsstævne i Aalborg 25.-29. juni.
1969
Var der ”Nordens Ungdomsuke” i Skien 28. juni-5. juli. Thisted sendte 8. deltagere.

Derefter var der ”Nordisk ungdomskurs” på Bohusgården i Uddevalla 6.-12. juli. Thisted sendte 3 deltagere.
1970
Ingeniør P. Vestergaard, der hidtil havde været leder af ungdomsarbejdet, blev formand i forbindelse med, at Thisted Amt blev nedlagt, og amtmand Fl. Martensen-Larsen flyttede til Viborg for at blive stiftamtmand. Poul Vestergaard var formand til 1981.

Der var ”Nordisk ungdomskurs” på Bohusgården i Uddevalla 28. juni-4. juli. Thisted sendte 9 deltagere.
1981
Skoleinspektør Orla Nielsen blev formand.
1983
Redaktionschef Jørgen Miltersen blev formand.
1989
3.-11. juni var der Nordisk Venskabsby-Festival i Thisted i anledning af 50-året for venskabsbyaftalen mellem Thisted og Uddevalla. Åbningen holdtes lørdag 3. juni kl. 11 på Havnen, hvor Dronningen og Prinsgemalen var til stede sammen med bl.a. minister for nordiske anliggender Thor Pedersen (V). Foreningen Norden udgav et særnummer af Vi i Norden, skrevet af Søren Sørensen, født i Thisted: Kendskab giver venskab – Vänorter i Norden 1939-1989.
1996
Else Lund blev formand.
2005
For første gang udsendtes fælles program for Thisted- og Sydthy-afdelingerne.
2006
Thisted- og Sydthy-afdelingerne lagdes sammen. Det blev formelt set Thisted-afdelingen, der fortsætter.
2011
Ved et møde i Skien 27. august underskreves en ny venskabsbyaftale mellem Thisted, Uddevalla, Skien, Loimaa og Mosfellsbær kommuner. Handlingsplanen har tre punkter: 1) at gennemføre et venskabsbymøde hvert andet år, 2) at gennemføre ungdomsudveksling hvert år og 3) at udvide det nordiske samarbejde gennem projekter inden for kultur- og uddannelsesområdet.
2012
25. november fejres 75-års jubilæet for stiftelsen af Thisted-afdelingen.
 
Formænd i Foreningen Norden Thisted:

1937-38                 Amtmand A. Helper

1938-61                 Amtmand H. Egedorf

1961-70                 Amtmand Fl. Martensen-Larsen

1970-81                 Ingeniør P. Vestergaard

1981-83                 Skoleinspektør Orla Nielsen

1983-96                 Redaktionschef Jørgen Miltersen

1996-2014    Institutionsleder Else Lund

2014 -           Nora Hornstrup,
Nordiske værdier kan gøre en verden til forskel


Vi nærmer os tiden for folkemøder. I alle de nordiske lande har vi efterhånden gennem en årrække opbygget en tradition for i løbet af sommeren at mødes og over nogle dage debattere på tværs af politiske tilhørsforhold og synspunkter. I Arendal, på Bornholm, i Almedalen på Gotland, i Reykjavik og på SuomiAreena i Björneborg.
Meninger brydes i åbne debatter, tonen er fordragelig og programmet mangfoldigt. Ministre, parlamentarikere, lobbyister og meningsdannere mødes og diskuterer samfundsforhold med hinanden – og ikke mindst med interesserede borgere – og det er på samme tid mere afslappet og mere engageret end hverdagens politiske sværdslag. Jeg har selv fundet stor inspiration i at deltage i flere af disse møder – og jeg glæder mig til at skulle til Bornholm i midten af juni.
Krydret med den nordiske hygge er folkemøderne et unikt fællesskab, som samtidig illustrerer nogle af de værdier, som er helt grundlæggende i de nordiske samfund: Demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, gensidig respekt og tillid.
I Norden har vi gennem en årrække taget disse værdier for givet – måske så meget, at vi til tider har glemt, hvor vigtige de er for vore samfund. Disse værdier ligger til grund for vore frie og lige velfærdssamfund, og de har skabt betingelserne for den positive udvikling, vi har gennemgået over det sidste århundrede.
Hvis vi løfter blikket og ser ud i verden må vi konstatere, at disse værdier ikke er allemandseje. Og de er under pres. Demokrati og ytringsfrihed udfordres af hadfulde ytringer, ”fake news” og alternative fakta. Ligestillingsdagsordenen, som gennem det sidste århundrede har oplevet enorme og skælsættende fremskridt, oplever nu reelle tilbageskridt. Og værdier som tillid og åbenhed – som er mere værd end guld for de nordiske samfund – risikerer at blive afløst af mistillid og frygt.
Nordisk Ministerråd er på mange måder et resultat af det fælles værdigrundlag, som vi har her i Norden. De nordiske samarbejdsministre har udtrykt det således i deres visionserklæring for det nordiske samarbejde:
Vi har i de nordiske lande en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på landenes fælles historiske, kulturelle og geografiske baggrund. Samtidig er vore samfund funderet på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. Det nordiske samarbejde har gennem årene benyttet disse fælles styrkepositioner til at skabe synergier og udveksle erfaringer med henblik på at udvikle effektive løsninger på en lang række områder til gavn for borgerne i de nordiske lande.
I Nordisk Ministerråd arbejder vi dagligt med de fælles værdier, og de gennemsyrer de mange fællesnordiske samarbejdsinitiativer om alt lige fra sundhed og kultur til miljø og bæredygtig vækst.
Men vi arbejder ikke bare med disse værdier i Norden. Vi arbejder også på at dele vores erfaringer med resten af verden.
Når de nordiske ligestillingsministre deltager i FN’s Kvindekommission i New York – så lyttes der, når de fortæller om nordiske løsninger på ligestillingsproblematikker som fx barselsorlov og børnepasningstilbud.
Når Nordisk Ministerråd støtter udviklingen af uafhængige russisk-sprogede medier i de baltiske lande – for at sikre at de store mindretal i regionen, som kun taler russisk, får mulighed for at få sandfærdige nyheder – så hilses det velkommen af både de baltiske regeringer og europæiske partnere.
Vi har ikke fundet alle svarene – og vi har selv fortsat en vej at gå her i Norden – men interessen for Norden og nordiske løsninger har aldrig været større. Derfor har de nordiske statsministre besluttet at dele nogle af de bedste nordiske løsninger på en række globale samfundsudfordringer med andre dele af verden i initiativet ”Nordic Solutions to Global Challenges”. Ved at dele gode nordiske løsninger på udfordringer vedr. miljø og klima, velfærd, fødevareproduktion, og ligestilling vil vi være med til at sikre, at verden når de gode mål, som verdens ledere satte sig, da de i 2015 tilsluttede sig FN’s 2030-agenda.
Samtidig vil Nordisk Ministerråd også i fremtiden bidrage til at fastholde en fri og åben debat. I forbindelse med markeringen af UNESCO’s World Press Freedom Day har vi netop udgivet bogen ”Den svåra yttrandefriheten – 15 nordiska röster”, hvor nordiske forfattere, journalister og akademikere drøfter nogle af de udfordringer som nordisk ytringsfrihed møder med fokus på bl.a. ligestilling, mangfoldighed samt børn og unge. Og for at vise hvilken vigtig rolle tilliden har for de nordiske samfund publicerer vi i løbet af kort tid rapporten ”Tillit – det nordiska guldet”. I rapporten diskuteres også tillidens udfordringer, og hvad de nordiske samfund vil miste, hvis tilliden mindskes.
De nordiske værdier er stærke fundamenter for vore samfund. Nordisk Ministerråd vil være til stede på alle de nordiske folkemøder hen over sommeren – og her vil vi blandt andet give vores bidrag til debatten om, hvordan vi fastholder og udvikler disse værdier.
Kontakt
André H. Jamholt
andjam@norden.org
Formand: Nora Hornstrup